โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

ทีมสารสนเทศและเวชระเบียน (IM)