เรียนเชิญคณะกรรมการ ENV เข้าร่วมประชุมชี้แจงมาตราฐานระบบวิศวกรรมความปลอดภัย

ขอเชิญคณะกรรมการ ENV เข้าร่วมประชุมชี้แจงมาตราฐานระบบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล โดยทางวิทยากรจากสำนักงานสนับสนุนสุขภาพเขต 10 ในวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมขุมคำ โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็ไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ท่านได้เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว