ประกาศ ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคคลากรภายในส่วนราชการในสังกัดโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf (24 downloads)