โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

นางทิพย์สุดา มณีเนตร

นางทิพย์สุดา มณีเนตร