โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

นายประสพสุข ไท้ทอง

นายประสพสุข ไท้ทอง