โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

นายภาณุพันธ์ ปฐมทองทวีชัย

นายภาณุพันธ์ ปฐมทองทวีชัย