situs toto

situs toto

shiowla

shiowla

https://kalamariotes.gr/-/shiowla/

https://shantikuteer.org/

https://proletter.org/

shiowla

https://gidapp.bangkok.go.th/cibma/-/situstoto/

https://cockneyrejectsofficial.com/

http://imard.edu.vn/-/situstoto/

situs toto

situs toto

situs toto

situs toto

bo togel

situs toto

shiowla

shiowla

shiowla

shiowla

shiowla

shiowla

shiowla

shiowla

shiowla

shiowla

shiowla

situs toto

situs toto

Scatter Hitam RokokBet Slot Raffi Ahmad Slot Bet 200 Slot Raffi Ahmad RokokBet ทีมหมอครอบครัว (FCT) | โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น
โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

ทีมหมอครอบครัว (FCT)

…พัฒนา ‘ทีมหมอครอบครัว (Family Care Team)’ ดูแลประชาชนทุกครัวเรือน โดยแบ่งหมู่บ้านให้บุคลากรสาธารณสุขแต่ละคนดูแลให้คำปรึกษา ดูแลถึงบ้าน ประสานงานส่งต่อโดยมีแพทย์เป็นที่ปรึกษา…
ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน, 20 ตุลาคม 2557

FCT-01ทีมหมอครอบครัว หมายถึง ทีมที่ประกอบด้วยสหวิชาชีพทั้งด้านการแพทย์และการสาธารณสุขทั้งในหน่วยบริการใกล้บ้านและในโรงพยาบาลรวมถึง อสม. อปท. ชุมชน ภาคประชาชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลสุขภาพของประชาชน เพื่อดูแลปัญหาด้านกาย ครอบคลุมทั้งรักษาส่งเสริม ป้องกัน และดูแลด้านจิตใจ สังคม บรรเทาทุกข์ พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน อย่างใกล้ชิด เข้าถึง เข้าใจ

หมอครอบครัว หมายถึง บุคลากรสาธารณสุขที สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรขึ้นไปที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุขในพื้นที่ทรับผิดชอบของ รพ.สต./ศสม./ท้องถิ่น และหน่วยบริการปฐมภูมิทุกสังกัดโดยรับผิดชอบประชากรประมาณ 1,250 – 2,500 คน/หมอครอบครัว ร่วมกับทีมหมอครอบครัวในโรงพยาบาล

แพทย์ที่ปรึกษา/แพทย์หัวหน้าทีม หมายถึง แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว/แพทย์เฉพาะทางหรือแพทย์ท มีความสนใจในงานบริการระดับปฐมภูมิ

FCT-03
กลวิธีดำเนินการ “ประชาชนอุ่นใจ มีญาติทั่วไทยเป็นทีมหมอครอบครัว”
 • มี ทีมหมอครอบครัว ดูแล ช่วยเหลือ ให้คาปรึกษา ทุกครอบครัว ประดุจญาติมิตร
 • ให้การ ดูแลครอบคลุมทุกมิติ รักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู แบบองค์รวม ต่อเนื่อง และผสมผสาน
 • ให้การดูแลผู้ป่วยและครอบครัวทั้ง ในหน่วยบริการ และมี ทีมงานเยี่ยมถึงบ้าน อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง
 • มีการ ประสานงานรับ – ส่งต่อ ผู้ป่วยในทุกระดับของการบริการ อย่างใกล้ชิดเหมาะสมตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน รพ.สต. และ รพ.ทุกระดับ
 • ให้การดูแลครอบครัวที่มีประชากร กลุ่มเสี่ยง อย่างครอบคลุมและครบถ้วน
 • ลดทุกข์ เพิ่มสุข ให้แก่ครอบครัว และ ชุมชน เพื่อการมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เป้าหมาย

คือให้ คนไทย มีทีมหมอครอบครัว ประจำตัวทุกครัวเรือน “ประชาชนอุ่นใจ มีญาติทั่วไทยเป็นทีมหมอครอบครัว”

ประชาชนได้อะไรจากหมอครอบครัว
 • ประชาชนมีช่องทางการสื่อสารและขอคำปรึกษา ดูแลต่อเนื่อง กับผู้ให้บริการสุขภาพมากขึ้น มีชื่อทีมหมอครอบครัวที่เป็นเจ้าของในการดูแลครอบครัวอย่างชัดเจน การบริการสุขภาพก็จะมีอย่างทั่วถึงและครอบคลุม โดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษ ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง
 •  หมอครอบครัวจะเป็นผู้ดูแลต่อเนื่อง ช่วยประสานงานเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยไปโรงพยาบาล ในกรณีที่มีปัญหาซับซ้อนที่หมอครอบครัวดูแลไม่ได้ โดยไม่ต้องถือใบส่งตัวไปโรงพยาบาลเหมือนในอดีต
 • เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูประบบบริการสุขภาพในทศวรรษนี้ที่เพิ่มคุณภาพ ต่อยอดจากการปฏิรูประบบบริการสุขภาพให้มีความทั่วถึงในทศวรรษที่ผ่านมา ช่วยลดปัญหาโรคร้ายแรงต่างๆ ได้เนื่องจากเมื่อมีหมอครอบครัว ประชาชนจะได้รับการดูแล ส่งเสริมสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม มีการตรวจคัดกรองโรค ดูแลต่อเนื่องทำให้พบปัญหาสุขภาพเร็วขึ้น การดูแลรักษาก็จะไม่ยากอีกต่อไป
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รูปภาพการดำเนินงาน
ภาพยนตร์โฆษณา “ทีมหมอครอบครัว”

การดำเนินงานเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านของทีมหมอครบครัวอำเภอกุดข้าวปุ้น

การดำเนินงานเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้าน โดยทีมเยี่ยมบ้าน รพ.สต.กาบิน ตำบลกาบิน อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี นำทีมโดยท่าน ผอ.รพ.สต.กาบิน นางวิจิตรา ผดุงวิทย์ และทีมสหวิชาชีพ รพ.สต.กาบิน เพื่อให้การดูแลสุขภาพผู้ป่วยแบบองค์รวม แก่ผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอ­ง (palliative Care) กรณีตัวอย่างในเขตรับผิดชอบ รพ.สต.กาบิน เพื่อ

 1. ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นในด้านต่างๆ ได้แก่ จิตใจ สังคม สิ่งแวดล้อม
 2. ผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลจากทีมหมอครอบครัว มีสุขภาพดีขึ้น ไปรับรักษาที่โรงพยาบาลน้อยลง
 3. ผู้ดูแลผู้ป่วยมีทุกข์น้อยลง มีเวลาไปทำงานประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงดูครอ­บครัว
 4. โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ต้องทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้ทีมหมอครอบค­รัวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด้วยระบบให­้คำปรึกษา รวมทั้งจัดระบบส่งต่อที่มีคุณภาพ สร้างความมั่นใจประชาชน ไม่กังวลว่าต้องไปพบใครเมื่อต้องไปรักษาใน­โรงพยาบาลขนาดใหญ่


FCT-02
“ประชาชนอุ่นใจ มีญาติทั่วไทยเป็นทีมหมอครอบครัว”
bandar togel scatter hitam scatter hitam slot demo slot gacor situs togel situs toto/ slot bet 200 perak slot maxwin slot pulsa slot thailand/ toto slot http://jdih.lampungtimurkab.go.id/vendor/totomacau5d/ http://jdih.lampungtimurkab.go.id/vendor/togelonline/ https://jdih-dprd.tolitolikab.go.id/vendor/totomacau5d/ situs toto https://jdih.pringsewukab.go.id/sgacor slot online scatter hitam https://ki.pnp.ac.id/js/shitam/ situs toto bandar toto/ rokokbet
link situs toto daftar situs toto login situs toto situs toto situs toto scatter hitam rokokbet rokokbet rokokbet for4d shiowla for4d rokokbet togel online for4d https://kalamariotes.gr/-/for4d/ https://pathobios.fasoonline.com/-/rokokbet/ https://www.encom-training.com/-/situs-toto/ bandar togel
rokokbet situs naga hitam nana4d situs toto macau for4d rokokbet rokokbet rokokbet rokokbet situs toto rokokbet rokokbet for4d shiowla nana4d https://disnakertranskablebak.id/ https://dinkeslebong.net/ https://dinkes-kotaprobolinggo.org/ https://dinkes-sumbar.org/ shiowla situs toto https://www.sapadesa.id/-/totoslot/ https://www.sapadesa.id/-/bo-togel/ https://www.sapadesa.id/-/sthailand/ https://www.sapadesa.id/-/shitam/ https://www.sapadesa.id/-/sgacor/ https://www.sapadesa.id/-/stoto/ situs toto situs toto https://www.desasulut.id/ rokokbet for4d toto macau togel online slot online toto macau situs toto bandar macau link situs toto toto sgp toto slot slot pulsa keluaran toto macau situs toto https://mdrshku.id/ for4d/ mega4d https://dinkesngawi.net/nana4d/ nono4d rokokslot/a> https://dinkesngawi.net/shiowla/ https://dinkesngawi.net/rokokbet mega4d https://thailandlakorn.com/ shiowla nana4d rokokbet nana4d rokokslot for4d rokokbet rokokslot okewla

kementerian agama waykanan

kementerian agama bima

kementerian agama bekasi

kementerian agama gresik

Kemendikbud RI

https://westpapuan.org/

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

Caleg Sumbar

kementerian agama nias barat

fkub kalimantan selatan

Desa Giri

Jakarta FC

Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kab. Gianyar

peduligerejakatolik.org

Pusdiklat Kemendagri

Radar Bute

sibad.id

https://gmni-hukumtrisakti.org/
Kabupaten Mesuji Dinas Kesehatan Ngawi

Boden Powell

https://perpustakaan-ngawi.com/

shiowla

situs toto

situs toto

shiowla

shiowla

https://shantikuteer.org/

https://proletter.org/

shiowla

shiowla

situs toto

situs toto

situs toto

shiowla

shiowla

shiowla

shiowla