โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

โรงพยาบาลสายใยรัก

โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว หมายถึง โรงพยาบาลที่มีการจัดระบบบริการที่ได้มาตรฐานตามกระบวนการคุณภาพ ตั้งแต่ระยะตั้งแต่ครรภ์ คลอด หลังคลอด การเลี้ยงดูบุตรอายุ 0-5 ปี โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการบริการ ซึ่งมุ่งหวังให้แม่ – ลูกปลอดภัยจากการตั้งครรภ์และการคลอด ลูกได้รับการเลี้ยงดูให้มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย โดยแบ่งคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยแห่งรักครอบครัว ได้แก่

  1. โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการ คือ โรงพยาบาลที่ สมัครเข้าร่วมโครงการ โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวจะได้รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ 3 พระองค์
  2. โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทองแดง คือ โรงพยาบาลที่จัดระบบบริการอนามัยแม่และเด็ก ที่ได้มาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว และรายงาน ก1 ก2 ครบถ้วนถูกต้อง ตรงเวลา
  3. โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับเงิน คือ โรงพยาบาลที่ได้รับมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรัก แห่งครอบครัว ได้รับรายงาน ก1 ก2 ครบถ้วนถูกต้อง ตรงเวลา และชุมชนมีส่วนร่วมดำเนิน งานรวมตัวเป็นชมรมต่างๆ เช่น ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว
  4. โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง คือ โรงพยาบาลที่จัดระบบบริการอนามัยแม่และเด็กที่ได้มาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวที่ได้รับรายงาน ก1 ก2 ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลาชุมชนมีส่วนร่วมดำเนินงานรวมตัวเป็นชมรมต่างๆ และผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายทารกแรกเกิดขาดออกซิเจนไม่เกิน 30 : พันการเกิดมีชีพ ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ไม่เกินร้อยละ 8 อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนร้อยละ 20 และเด็กแรกเกิด ถึง 5 ปีมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 90
ความเป็นมา

โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เกิดขึ้นจากพระปณิธานของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายาฯ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2549 ณ ศาลามิตราภิรมย์ วังศุโขทัย มีพระประสงค์อยากให้สถาบันครอบครัวในสังคมไทย มีความรัก ความอบอุ่น ตั้งแต่แม่เริ่มตั้งครรภ์ จนคลอด เด็กได้รับการเลี้ยงดูอย่างถูกต้อง โดยเริ่มต้นด้วยสายใยรักจากน้ำนมแม่ อยู่ในสภาพ แวดล้อมที่ดี มีการเลี้ยงดูและให้อาหารที่เหมาะสม มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย

แนวคิดโครงการโรงพยาบาลสายใยรัก

การอนามัยแม่และเด็กเป็นบริการสุขภาพพื้นฐานที่สำคัญเป็นการพัฒนาคุณภาพประชากรซึ่งเริ่มตั้งแต่การดูแลครรภ์เพื่อให้ได้การตั้งครรภ์และการคลอดที่มีคุณภาพมารดาและทารกปลอดภัยปราศจากภาวะแทรกซ้อนให้เด็กเจริญเติบโตและพัฒนาการอย่างองค์รวมทั้งสุขภาวะทางกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาการที่แม่และทารกจะปลอดภัยจากการตั้งครรภ์และการคลอดนั้นขึ้นกับการบริการสุขภาพและคุณภาพบริการที่ได้รับ

ดังนั้นเพื่อสืบทอดพระปณิธานของพระองค์ฯกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยจึงได้จัดทำโครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลรัฐและเอกชนทั่วประเทศให้จัดระบบบริการที่ได้มาตรฐานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการและเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริการอนามัยแม่และเด็กในสถานบริการสาธารณสุขครอบครัวและชุมชน(IntegratedCare)รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ และระบบการบริการอนามัยแม่และเด็กที่มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง (Continuum of Care)

Saiyairak_Logo
โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้นได้รับพระราชทานให้เป็น รพ.สายใยรักแห่งครอบครัว ระดับทอง ปี 2554