โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง