โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

เรียนเชิญคณะกรรมการ ENV เข้าร่วมประชุมชี้แจงมาตราฐานระบบวิศวกรรมความปลอดภัย

ขอเชิญคณะกรรมการ ENV เข้าร่วมประชุมชี้แจงมาตราฐานระบบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล โดยทางวิทยากรจากสำนักงานสนับสนุนสุขภาพเขต 10 ในวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมขุมคำ โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็ไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ท่านได้เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.