โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

EB 15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

1.บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  EB15-15.1บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็-1.pdf (124 downloads)

2.มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การให้บุคคล ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ

เดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ  EB15-15.2มีแบบฟอร์มใบยยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปร-1.pdf (105 downloads)

3.มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ  EB15-15.3มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปล-1.pdf (101 downloads)

4.หนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3.  EB15-15.4หนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติตามข้อ-2.-แล-1.pdf (123 downloads)

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.