โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข

จำนวนหลังคาเรือนจำแนกรายตำบล อำเภอกุดข้าวปุ้น ปี 2563
ลำดับ ตำบล จำนวน (คน)
ชาย หญิง รวม
1. ข้าวปุ้น 5,047 4,868 9,915
2. โนนสวาง 5,265 5,299 10,564
3. แก่งเค็ง 3,947 3,967 7,914
4. กาบิน 2,626 2,732 5,358
5. หนองทันน้ำ 3,870 3,766 7,636
รวม 20,755 20,632 41,387

ที่มา : จากสำนักทะเบียนราษฎร์ ที่ว่าการอำเภอกุดข้าวปุ้น ณ 01 มกราคม 2563

จำนวน และค่าเฉลี่ยบุคลากรต่อหมู่บ้าน หลังคาเรือนและประชากร แยกรายสถานบริการ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2563
ที่ สถานบริการ หมู่บ้าน
1. PCU.รพ.กุดข้าวปุ้น 15
2. รพ.สต.โนนสวาง 13
3. รพ.สต.แก้งลิง 7
4. รพ.สต.แก่งเค็ง 7
5. รพ.สต.ขุมคำ 6
6. รพ.สต.กาบิน 7
7. รพ.สต.ตุ 7
8. รพ.สต.บก 6
9. รพ.สต.รวมไทย 7

ที่มา : งานข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดข้าวปุ้น

 

จำนวนสถานบริการด้านสาธารณสุขอำเภอกุดข้าวปุ้น
ลำดับที่ สถานบริการ จำนวน
1 โรงพยาบาลชุมชน 30 เตียง 1 แห่ง
2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 1 แห่ง
3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 9 แห่ง
4 สถานพยาบาลและผดุงครรภ์ 7 แห่ง
5 ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 3 แห่ง
6 ร้านขายยาแผนโบราณ 1 แห่ง

ที่มา : งานข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดข้าวปุ้น

 

ประเภทและจำนวนบุคลากรสาธารณสุข(ตำแหน่งข้าราชการ/พนักงานรัฐ/ลูกจ้างชั่วคราวครองตำแหน่งข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ) จำแนกตามหน่วยงาน
ประเภทบุคลากร จำนวน/คน
ข้าราชการ 58
ลูกจ้างประจำ 7
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 55
พนักงานราชการ 5
ลูกจ้างนักเรียนทุน 6
ลูกจ้างชั่วคราว 5
ลูกจ้างรายวัน 15
รวม 151

ที่มา : งานบริหารทั่วไป ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2563

 

ข้อมูลบุคลากรสาธารณสุข แยกตามสาขาวิชาชีพ
จำนวนตำแหน่ง รพช. อัตรา : ปชก. ค่าเฉลี่ยจังหวัด ค่าเฉลี่ยประเทศ เกณฑ์มาตรฐาน
แพทย์ 5 1 :14,475 1 : 7,195 1 : 3,427 1 : 10,000
ทันตแพทย์ 3 1 : 21,713 1 : 30,099 1 : 14,917 1 : 20,000
เภสัชกร 5 1 : 14,475 1 :13,182 1 : 10,156 1 : 12,000
พยาบาลวิชาชีพ 33 1 : 1,206 1 : 781 1 : 905 1 : 5,000
จพ.เภสัชกร 4 1 : 6,203
จพ.ทันตสาธารณสุข 1 1 : 8,685

ที่มา : งานการเจ้าหน้าที่ รพ.กุดข้าวปุ้น / สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดข้าวปุ้น
หมายเหตุ : ข้อมูล 14 ธันวาคม 2563