โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนางานด้านสาธารณสุขเพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

me
 1. สุขภาพดีทั่วไทย โรงพยาบาลทันสมัย รักษาได้ทุกโรงพยาบาล
  • สร้างระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยให้เชื่อมโยงระหว่างโรงพยาบาลทั่วประเทศ โดยเริ่มจากโรงพยาบาลภายใต้กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศโดยไม่ต้องเริ่มทำประวัติใหม่
  • ปรับระเบียบกองทุนที่ใช้สำหรับให้โรงพยาบาลเบิกจ่ายระหว่างกันในกรณีที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลนอกสังกัด เพื่อเป็นการลดปัญหาการต้องส่งผู้ป่วยกลับโรงพยาบาลต้นสังกัน
 2. เปิดคลินิกผู้ป่วยนอกทุกตำบลและในชุมชนเมือง
  จัดให้มีแพทย์มาตรวจอย่างสม่ำเสมอพร้อมเวชภัณฑ์ในการให้บริการประชาชนและจัดระบบส่งต่อที่รวดเร็วไปโรงพยาบาลในกรณีจำเป็น เพื่อทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้สะดวกทั่วถึงและรวดเร็วขึ้นโดยใช้แพทย์เกษียณ/แพทย์หมุนเวียนเข้ามาช่วย
 3. ผลิตแพทย์และพยาบาลในระบบสาธารณสุขให้พอเพียง
  ส่งเสริมการผลิตแพทย์เพิ่มในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนรวมทั้งสร้างแรงจูงใจอย่างเพียงพอ เพื่อรักษาแพทย์ให้อยู่ในระบบ
 4. ปรับสถานะพยาบาลอัตราจ้างเป็นข้าราชการทั้งหมด
  ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพให้แก่พยาบาล โดยทำการกำหนดอัตราข้าราชการใหม่เพื่อรองรับพนักงานพยาบาลที่สมัครใจจะโอนย้ายมาบรรจุเป็นข้าราชการประจำ จำนวนไม่น้อยกว่า 20,000 อัตรา และยกเลิกระบบการจ่ายค่าตอบแทนแบบ (PforP) สำหรับแพทย์
 5. จัดให้มีศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจรทุกจังหวัด
  เนื่องจากปัจจุบันสังคมไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุจึงจำเป็นที่จะต้องมีศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุทั่วประเทศ เพื่อเป็นที่พักพิงสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีผู้เลี้ยงดูและต้องการความช่วยเหลือ รวมทั้งยังมีการจัดสันทนาการและกิจกรรมสัมพันธ์ร่วมกัน และส่งเสริมให้ภาคเอกชนจัดบริการ Elderly care service ที่มีคุณภาพ

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.