โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

ข้อมูลโรงพยาบาล

โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น

ประวัติความเป็นมา

โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2527 เป็นขนาด 10 เตียง ต่อมาได้ขยายเป็น 30 เตียง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2540 โดยมีนายแพทย์เจริญ เสรีรัตนาคร เป็นผู้อำนวยการคนแรก

ขอบเขตการให้บริการ และพื้นที่รับผิดชอบ

โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้นเป็น โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง บริหารจัดการในลักษณะเครือข่าย ดูแลสุขภาพประชาชนในระดับ ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ โดยมีพื้นที่รับผิดชอบคือ
kutkaopun_map

  • เขตเทศบาลอำเภอกุดข้าวปุ้น
  • เขตอำเภอกุดข้าวปุ้น
  • เขตรอยต่ออำเภอ

ดูแลประชากร 41,558 คน ข้อมูล ณ  1 ธันวาคม 2563 จากตาราง Coverge UC และรับผิดชอบให้บริการกับผู้ป่วยที่ผ่านการส่งต่อในศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเครือข่าย จำนวน 8 แห่ง คือ     รพ.สต.บก, รพ.สต.โนนสวาง, รพ.สต.แก้งลิง, รพ.สต.กาบิน, รพ.สต.แก่งเค็ง, รพ.สต.ตุ, รพ.สต.ขุมคำและรพ.สต.รวมไทย

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล เครือข่ายสุขภาพเข้มแข็งและชุมชนมีส่วนร่วม”

พันธกิจ (Mission)ID-100168004

  1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
  2. สร้างภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพที่เข้มแข็งและส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ
  3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
  5. พัฒนาโรงพยาบาลสู่การรับรองคุณภาพ

เป้าหมาย

1. ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน

2. ผู้ให้และผู้รับบริการพึงพอใจ

3. เป็นโรงพยาบาลที่มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

4. บุคลากรเพียงพอ มีศักยภาพ สุขภาพดี มีความสุขในการทำงาน

ค่านิยม (Values)

                                                KPHG

                K = Knowledge Management มีความรู้ในงานที่ทำ

                P = Patient Focus การยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

                H = Holistic Health Care การดูแลแบบองค์รวม

                G = Good governanceมีการควบคุมดูแลโดย ยึดหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล

ID-100182076ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพที่เข้มแข็งและส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโรงพยาบาลสู่การรับรองคุณภาพ

ความภาคภูมิใจmedal-1589651

1. ผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว

2. ผ่านการรับรองบันไดขั้นที่ 2

3. ได้รับรางวัลการดำเนินการวัณโรคดีเด่นระดับทอง ปี 2555

4. ผ่านการรับรองการด าเนินงานยาเสพติดปี 2557

5. ผ่านการรับรองการตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคเอดส์ระดับดีเยี่ยม

6. ผ่านการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จากกรมอนามัย ปี 2555

7. ผ่านการประเมินคลินิก NCD คุณภาพระดับดี ปี 2558

8. ผ่านการประเมินคลินิกที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น จากกรมอนามัย ปี 2559

9. ผ่านการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล และบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4

ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ดำรงตั้งแต่ สิ้นสุด หมายเหตุ
1 นพ. เจริญ  เสรีรัตนาคร  พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2540
2 พญ. ภัทรพร  แจ้งหมื่นไวย  พ.ศ. 2540  พ.ศ. 2541
3  นพ. ปริญญา  ชมวงษ์  พ.ศ. 2541  พ.ศ. 2542
4 นพ. ดิสทัตต์  ศรีพระประแดง  พ.ศ. 2542  พ.ศ. 2542
5 นพ.วิสิษฐ์  วิจิตรโกสุม  พ.ศ. 2542  พ.ศ. 2543
6 พญ. สายรัตน์  นกน้อย  พ.ศ. 2543  พ.ศ. 2544
7 นพ.ชัยวุฒิ  ภู่พิพัฒน์ภาพ  พ.ศ. 2544  พ.ศ. 2545
8 นพ.สหชาติ  อธิโชติสกุล  พ.ศ. 2545  พ.ศ. 2547
9 นพ. ศิระ  เมืองไทย  พ.ศ. 2547  พ.ศ. 2548
10 นพ.ณัฐวุฒิ  มณีขัติย์  พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2548
11 นพ. ธีระวัฒน์  บุดดาวงศ์  พ.ศ. 2549  พ.ศ. 2550
12 พญ. ระพีพรรณ  นันตะบุตร  พ.ศ. 2550  พ.ศ. 2551
13 พญ.รับพร  ทักษิณวราจาร  พ.ศ. 2551  พ.ศ. 2553
14 นพ.ปัญญวัตร  ชมาฤกษ์  พ.ศ. 2553  พ.ศ. 2554
15 นพ. ศุภฤกษ์  ศรีคำ  พ.ศ. 2554 ปัจจุบัน

โครงสร้างการบริหารงานสาธารณสุขในราชการส่วนภูมิภาค

Flow_A

โครงสร้างการบริหารงานโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลเพื่อการติดต่อสื่อสาร

ชื่อโรงพยาบาล: (ภาษาไทย) กุดข้าวปุ้น
(ภาษาอังกฤษ) Kudkhaopun Hospital
ที่อยู่สำหรับติดต่อ :190 ม.14 ถนนข้าวปุ้น – โคกเลาะ
ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี 34270
โทรศัพท์: 045-251766-9,091-8294292,090-2736088
โทรสาร: 045-251769

scatter hitam slot gacor slot thailand slot demo slot pulsa slot maxwin scatter hitam slot gacor slot demo slot maxwin
scatter hitam slot pulsa slot demo slot thailand situs toto