โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

EB 16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

1.บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น  EB16-16.1บันทึกข้อความงลงนามประกาศเจตจำนงสุจร-1.pdf (223 downloads)

2.ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน   EB16-16.2ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุ-1.pdf (193 downloads)

3.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน ดำเนินการในไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563

ถึงเดือนมีนาคม 2564)  EB16-16.3เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน-1.pdf (183 downloads)

4.ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน  EB16-16.4ภาพถ่ายกิจกรรม-1.pdf (217 downloads)

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.