โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

EB 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

1.หลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงานปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ  EB-2121.1.1-บันทึกข้อความขอุมัติดำเนินโครงการ.pdf (361 downloads)

1.2 โครงการ  EB-2121.1.2-โครงการ.pdf (219 downloads)

2.รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน  EB-2121.2-รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมให้ควา.pdf (196 downloads)

3.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงานปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บน

เว็บไซต์ของหน่วยงาน  EB-2121.3-บันทึกข้อความเสนอเผู้บริหารเพื่อรับ.pdf (212 downloads)

4.รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน EB-2121.4-รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้อ.pdf (207 downloads)

5.ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม  EB-1919.3รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกั.pdf (230 downloads)

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.