โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข

จำนวนหลังคาเรือนจำแนกรายตำบล อำเภอกุดข้าวปุ้น ปี 2557
ลำดับ ตำบล หมู่บ้าน/ชุมชน หลังคาเรือน จำนวน (คน)
ชาย หญิง รวม
1. aa 17/7 2,893 5,618 5,526 11,144
2. bb 15 1,367 2,962 2,977 5,939
3. cc 11 1,661 3,731 3,568 7,299
4. dd 9 1,398 3,178 3,030 6,208
5. ee 10 1,658 3,702 3,539 7,241
6. ff 9 1,241 2,861 2,734 5,595
รวม 71/7 10,218 22,052 21,374 43,426

ที่มา : จากสำนักทะเบียนราษฎร์ ที่ว่าการอำเภอกุดข้าวปุ้น ณ 31 กรกฎาคม 2557

จำนวน และค่าเฉลี่ยบุคลากรต่อหมู่บ้าน หลังคาเรือนและประชากร แยกรายสถานบริการ อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2557
ที่ สถานบริการ จนท. หมู่บ้าน หลังคาเรือน ประชากร ค่าเฉลี่ยต่อ จนท. 1 คน
หมู่บ้าน หลังคาเรือน ประชากร
1. PCU.รพ.กุดข้าวปุ้น 5 10 1,778 6,665 2 356 1,333
2. รพ.สต.ฟฟ 4 7 1,115 4,479 2 279 1,120
3. รพ.สต.ฟฟ 2 8 735 3,014 4 367 1,507
4. รพ.สต.ฟฟ 3 7 632 2,925 2 210 975
5. รพ.สต.ฟฟ 3 5 722 2,971 2 241 990
6. รพ.สต.ฟฟ 3 6 939 4,328 2 313 1,442

ที่มา : งานข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดข้าวปุ้น

 

จำนวนสถานบริการด้านสาธารณสุขอำเภอกุดข้าวปุ้น
ลำดับที่ สถานบริการ จำนวน
1 โรงพยาบาลชุมชน 30 เตียง 1 แห่ง
2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 1 แห่ง
3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 10 แห่ง
4 สถานพยาบาลและผดุงครรภ์ 7 แห่ง
5 ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 2 แห่ง
6 ร้านขายยาแผนโบราณ 1 แห่ง

ที่มา : งานข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดข้าวปุ้น

 

ประเภทและจำนวนบุคลากรสาธารณสุข(ตำแหน่งข้าราชการ/พนักงานรัฐ/ลูกจ้างชั่วคราวครองตำแหน่งข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ) จำแนกตามหน่วยงาน
ประเภทบุคลากร รพช. สสอ. + รพ.สต. รวม
ข้าราชการ 34 24 58
ลูกจ้างประจำ 15 15
พนักงานราชการ 3 3
ลูกจ้างนักเรียนทุน 17 11 28
ลูกจ้างชั่วคราว 54 42 96
รวม 123 77 200

ที่มา : งานบริหารทั่วไป ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557

 

ข้อมูลบุคลากรสาธารณสุข แยกตามสาขาวิชาชีพ
จำนวนตำแหน่ง รพช. สสอ. รวม อัตรา : ปชก. ค่าเฉลี่ยจังหวัด ค่าเฉลี่ยประเทศ เกณฑ์มาตรฐาน
แพทย์ 3 3 1 :14,475 1 : 7,195 1 : 3,427 1 : 10,000
ทันตแพทย์ 2 2 1 : 21,713 1 : 30,099 1 : 14,917 1 : 20,000
เภสัชกร 3 3 1 : 14,475 1 :13,182 1 : 10,156 1 : 12,000
พยาบาลวิชาชีพ 27 9 36 1 : 1,206 1 : 781 1 : 905 1 : 5,000
จพ.สาธารณสุขชุมชน 2 5 7 1 : 6,203
จพ.ทันตสาธารณสุข 2 3 5 1 : 8,685

ที่มา : งานการเจ้าหน้าที่ รพ.กุดข้าวปุ้น / สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดข้าวปุ้น
หมายเหตุ : ข้อมูล 30 พฤศจิกายน 2557