โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

ข้อมูลสถานะสุขภาพ

จำนวนประชากร แยกตามกลุ่มอายุและเพศ ปี 2558

ช่วงอายุ ชาย หญิง
0-4 ปี 1102 1052
5-9 ปี 1307 1194
10-14 ปี 1316 1243
15-19 ปี 1470 1449
20-24 ปี 1215 1149
25-29 ปี 1018 912
30-34 ปี 1031 968
35-39 ปี 1219 1061
40-44 ปี 1274 1352
45-49 ปี 1333 1292
50-54 ปี 1155 1106
55-59 ปี 945 963
60-64 ปี 787 777
65-69 ปี 556 576
70-74 ปี 388 515
75-79 ปี 257 376
80-84 ปี 179 250
85-89 ปี 101 138
90-94 ปี 37 34
95-99 ปี 10 14
100 ปีขึ้นไป 5 3

หมายเหตุ :: ประมวลผลวันที่ 11 สิงหาคม 2558

สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค10 อันดับแรก

ชื่อโรค ชาย หญิง
เบาหวาน 3631 9502
เนื้อเยื่อผิดปกติ 3711 8134
การติดเชื้อของทางเดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ 4794 5879
ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนำ 2884 5313
โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม 1946 4359
พยาธิสภาพของหลังส่วนอื่น ๆ 1724 3757
คออักเสบเฉียบพลันและต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน 1929 2807
การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย 2714 1607
เยื่อบุตาอักเสบและความผิดปกติของเยื่อบุตาอื่น ๆ 1025 1474
กระเพาะอาหารอักเสบและดูโอเดนัมอักเสบ 596 1382

หมายเหตุ :: การคำนวน คิดตาม 298 กลุ่มโรคนับเป็นครั้งตามการวินิจฉัย และ code หน่วยบริการ(10 อันดับโรคที่มารับบริการ/พบบ่อย)

สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยในตามกลุ่มโรค10 อันดับแรก ปี 2558

ชื่อโรค ชาย หญิง
หลอดลมอักเสบเฉียบพลันและหลอดลมเล็กอักเสบเฉียบพลัน 84 69
โรคหลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพองและปอดชนิดอุดกั้นแบบเรื้อรังอื่น 118 33
ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิกอื่น ๆ 51 93
เบาหวาน 42 65
โรคอักเสบติดเชื้อของผิวหนังและนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 73 33
ปอดบวม 52 51
โรคอื่น ๆ ของหลอดอาหาร กระเพาะและดูโอเดนัม 35 55
โรคจากแบคทีเรียอื่น ๆ 45 30
การดูแลมารดาอื่น ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทารกในครรภ์ และถุงน้ำคร่ำ และปัญหาที่อาจจะเกิดได้ในระยะคลอด 0 63
การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย 48 8

หมายเหตุ :: ประมวลผลวันที่ 11 สิงหาคม 2558

สาเหตุการตาย 10 อันดับแรก ปี 2558

เพศชาย
เพศหญิง
ชื่อโรค ชาย หญิง
วัยชรา 14 20
ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 3 5
มะเร็งเซลล์ตับ 5 1
เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 2 4
การติดเชื้อในกระแสเลือด ไม่ระบุชนิด 2 2
หัวใจล้มเหลว 4 0
ไตวายเรื้อรัง 3 1
เลือดออกในสมอง ไม่ระบุรายละเอียด 0 2
เบาหวานชนิดที่ต้องพึ่งอินซูลิน 1 1
มะเร็ง ณ จุดเริ่มของหลอดลมและปอด 1 1

หมายเหตุ :: ประมวลผลวันที่ 11 สิงหาคม 2558