โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

ข้อมูลสถานะสุขภาพ

จำนวนประชากร แยกตามกลุ่มอายุและเพศ ปี 2563

ช่วงอายุ ชาย หญิง
0-4 ปี 933 928
5-9 ปี 1,016 1,014
10-14 ปี 1,170 1,128
15-19 ปี 1,095 1,076
20-24 ปี 827 822
25-29 ปี 636 594
30-34 ปี 574 510
35-39 ปี 705 674
40-44 ปี 897 909
45-49 ปี 1,050 1,123
50-54 ปี 1,115 1,108
55-59 ปี 969 941
60-64 ปี 804 782
65-69 ปี 654 656
70-74 ปี 431 477
75-79 ปี 292 391
80-84 ปี 139 240
85-89 ปี 83 147
90-94 ปี 42 60
95-99 ปี 12 13
100 ปีขึ้นไป 1 5

หมายเหตุ :: ประมวลผลวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยนอกตามกลุ่มโรค10 อันดับแรก ปี 2563

ชื่อโรค ชาย หญิง
เบาหวาน 3,015 7,175
ความดันโลหิตสูง 2,756 4,062
โรคแบบอื่นของหลัง 1,119 1,657
โรคของหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้น 950 1676
อาการและอาการแสดงทั่วไป 1103 1360
ความผิกปกติของกล้ามเนื้อ 763 1572
โรคเรื่อรังของทางเดินหายใจส่วนล่าง 1082 765
การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนเฉียบพลัน 721 1036
ความผิดปกติอื่นของเนื้อเยื่ออ่อน 484 1040
ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมที่เกิดจากการใช้สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท 1238 24

หมายเหตุ :: การคำนวน คิดตาม 298 กลุ่มโรคนับเป็นครั้งตามการวินิจฉัย และ code หน่วยบริการ(10 อันดับโรคที่มารับบริการ/พบบ่อย)

สาเหตุการป่วยของผู้ป่วยในตามกลุ่มโรค10 อันดับแรก ปี 2563

ชื่อโรค ชาย หญิง
โรคติดเชื้อที่ลำไส้ 175 269
อาการและอาการแสดงทั่วไป 196 225
ไข้หวัดใหญ่และปอดบวม 166 109
ไตวาย 81 190
โรคเรื้อรังของทางเดินหายใจส่วนล่าง 175 86
เบาหวาน 59 150
โรคของหลวดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้น 57 96
การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย 66 64
การติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง 56 58
โครอื่นของระบบปัสสาวะ 54 49

หมายเหตุ :: ประมวลผลวันที่ 4 พฤศจิกายน2563

สาเหตุการตาย 10 อันดับแรก ปี 2563

เพศชาย
เพศหญิง
ชื่อโรค ชาย หญิง
หัวใจล้มเหลว 22 17
วัยชรา 12 10
ไตวายเฉียบพลัน 6 5
หัวใจล้มเหลว ไม่ระบุรายละเอียด 5 6
การติดเชื้อในกระแสเลือด ไม่ระบุชนิด 5 5
มะเร็งเซลล์ตับ 2 5
ไตวายเฉียบพลันแบบอื่น 1 3
มะเร็ง ณ จุดเริ่มของลำไส้ตรง 4 0
มะเร็งท่อน้ำดีในตับ 1 2
ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 1 1

หมายเหตุ :: ประมวลผลวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563