โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital
Stack of files

ขอให้เจ้าที่จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารให้สมบูรณ์ เพื่อให้การตรวจสอบข้อมูลคุณภาพทางบัญชีของหน่วยงานบริการสุขภาพเขตที่ 10 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558

me

เนื่องด้วยโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้นจะมีการต้อนรับการตรวจสอบข้อมูลคุณภาพทางบัญชีของหน่วยงานบริการสุขภาพเขตที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 จึงขอให้เจ้าที่จัดเตรียมข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สมบูรณ์ เพื่อให้การตรวจสอบครั้งนี้ถูกต้องและครบถ้วน

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.