โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

สาระความรู้

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

No related posts.

Posted in กิจกรรม, ข่าวทั่วไป, ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ จัดจ้าง, ข่าวรับสมัครงาน, ข่าวเครือข่ายบริการสุขภาพ, ข่าวแจ้งภายในหน่วยงาน, ความรู้ IC, ประกาศ/ประชาสัมพันธ์, สาระความรู้, เรื่องเด่นสุขภาพ | Leave a comment

ประกาศโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น เรื่องการทำลายแฟ้มประวัติเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

No related posts.

Posted in กิจกรรม, ข่าวทั่วไป, ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ จัดจ้าง, ข่าวรับสมัครงาน, ข่าวเครือข่ายบริการสุขภาพ, ข่าวแจ้งภายในหน่วยงาน, ความรู้ IC, ประกาศ/ประชาสัมพันธ์, สาระความรู้, เรื่องเด่นสุขภาพ | Leave a comment

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (รายวัน)

No related posts.

Posted in กิจกรรม, ข่าวทั่วไป, ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ จัดจ้าง, ข่าวรับสมัครงาน, ข่าวเครือข่ายบริการสุขภาพ, ข่าวแจ้งภายในหน่วยงาน, ความรู้ IC, ประกาศ/ประชาสัมพันธ์, สาระความรู้, เรื่องเด่นสุขภาพ | Leave a comment

No related posts.

Posted in กิจกรรม, ข่าวทั่วไป, ข่าวรับสมัครงาน, ข่าวเครือข่ายบริการสุขภาพ, ข่าวแจ้งภายในหน่วยงาน, ประกาศ/ประชาสัมพันธ์, เรื่องเด่นสุขภาพ | Leave a comment

กาชาดไทยให้ ‘ยาเพร็พ’ ฟรี กินก่อนสัมผัส ป้องกันติดเชื้อเอชไอวีสูงถึง 92%

สภากาชาดไทยให้บริการยาเพร็พฟรีแก่กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสอง ให้กินก่อนสัมผัสเชื้อ สามารถป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีสูงถึง 92% เป็นอีกวิธีในการป้องกันเอชไอวีที่มีประสิทธิภาพและควรใช้ควบคู่กับการใช้ถุงยางอนามัย เพื่อลดอัตราความเสี่ยงของการติดเชื้อ   เมื่อวันที่ 16 ก.พ.59 ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย จัดแถลงข่าวโครงการลดการติดเอดส์ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสอง โดยการให้ยาต้านไวรัสเอดส์ก่อนการสัมผัสเชื้อ หรือ “โครงการเพร็พ พระองค์โสมฯ” เพื่อถวายเป็นพระกุศลในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะทรงเจริญพระชันษา 5 รอบ ในปี 2560 เป็นการต่อยอดของโครงการลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกของสภากาชาดไทย โดยให้บริการยาเพร็พฟรีแก่กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภทสอง ในหน่วยบริการสุขภาพชุมชน 6 แห่ง ได้แก่ ศูนย์สุขภาพฟ้าสีรุ้ง กรุงเทพมหานคร, ศูนย์สุขภาพฟ้าสีรุ้งหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, ศูนย์สุขภาพสวิง กรุงเทพมหานคร, ศูนย์สุขภาพสวิง เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี, ศูนย์สุขภาพแคร์แมท จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์สุขภาพซิสเตอร์ พัทยา จังหวัดชลบุรี นพ.ประพันธ์ ภานุภาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า นักวิจัยทั่วโลกยอมรับ ยาเพร็พ ซึ่งสามารถป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีสูงถึง 92% หลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย จึงได้มีนโยบายให้ยาเพร็พฟรี กับกลุ่มเสี่ยงที่มีอัตราการติดเชื้อรายใหม่เกินร้อยละ 3 ต่อปีขึ้นไป โดยเฉพาะกลุ่มชายรักชายและสาวประเภทสอง เพื่อให้กินก่อนสัมผัสเชื้อ […]

Posted in ข่าวเครือข่ายบริการสุขภาพ, เรื่องเด่นสุขภาพ | Leave a comment

นพ.โสภณ เมฆธน แนะเคล็ดลับป้องกันไข้เลือดออก อย่าให้ยุงกัด อย่าให้ยุงเกิด ประเมินก่อนเกิดการระบาด

โรคไข้เลือดออกเกิดจากการติดเชื้อไวรัส ซึ่งมี 3 สายพันธุ์ หรือเรียกว่าเป็นชนิด 1, 2, 3 การติดต่อของไข้เลือดออกนั้นมีพาหะนำโรคก็คือ ยุงลาย ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในบ้านคน ชอบวางไข่ในน้ำที่สะอาด ออกหากินในเวลากลางวัน จึงทำให้เกิดการระบาดในบริเวณบ้านหรือชุมชนใกล้เคียง การสันนิษฐานว่าเป็นไข้เลือดออกทำได้โดยสังเกตเมื่อมีอาการป่วย ไข้ขึ้นสูง ปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน ตัวแดง มีผื่นแดง หรือเลือดกำเดาไหล สาเหตุมาจากการที่เชื้อไวรัสมีปฏิกิริยาทำให้เกิดเกล็ดเลือดต่ำ ซึ่งกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดไข้เลือดออกมากที่สุดคือเด็กนักเรียน No related posts.

Posted in เรื่องเด่นสุขภาพ | Leave a comment

ศูนย์มาตรฐานรหัสและข้อมูลสุขภาพแห่งชาติ (THCC) สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุขประกาศ คู่มือการปฏิบัติงานการจัดเก็บและส่งข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข Version 2.1 (มกราคม 2559)

ท่านสามารถ Download ได้ที่ http://www.thcc.or.th/43flie/43file_15022016_final.pdf   No related posts.

Posted in ข่าวทั่วไป, นโยบายกระทรวงสาธารณสุข, ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ | Leave a comment

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนางานด้านสาธารณสุขเพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

สุขภาพดีทั่วไทย โรงพยาบาลทันสมัย รักษาได้ทุกโรงพยาบาล สร้างระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยให้เชื่อมโยงระหว่างโรงพยาบาลทั่วประเทศ โดยเริ่มจากโรงพยาบาลภายใต้กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศโดยไม่ต้องเริ่มทำประวัติใหม่ ปรับระเบียบกองทุนที่ใช้สำหรับให้โรงพยาบาลเบิกจ่ายระหว่างกันในกรณีที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลนอกสังกัด เพื่อเป็นการลดปัญหาการต้องส่งผู้ป่วยกลับโรงพยาบาลต้นสังกัน เปิดคลินิกผู้ป่วยนอกทุกตำบลและในชุมชนเมือง จัดให้มีแพทย์มาตรวจอย่างสม่ำเสมอพร้อมเวชภัณฑ์ในการให้บริการประชาชนและจัดระบบส่งต่อที่รวดเร็วไปโรงพยาบาลในกรณีจำเป็น เพื่อทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้สะดวกทั่วถึงและรวดเร็วขึ้นโดยใช้แพทย์เกษียณ/แพทย์หมุนเวียนเข้ามาช่วย ผลิตแพทย์และพยาบาลในระบบสาธารณสุขให้พอเพียง ส่งเสริมการผลิตแพทย์เพิ่มในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนรวมทั้งสร้างแรงจูงใจอย่างเพียงพอ เพื่อรักษาแพทย์ให้อยู่ในระบบ ปรับสถานะพยาบาลอัตราจ้างเป็นข้าราชการทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพให้แก่พยาบาล โดยทำการกำหนดอัตราข้าราชการใหม่เพื่อรองรับพนักงานพยาบาลที่สมัครใจจะโอนย้ายมาบรรจุเป็นข้าราชการประจำ จำนวนไม่น้อยกว่า 20,000 อัตรา และยกเลิกระบบการจ่ายค่าตอบแทนแบบ (PforP) สำหรับแพทย์ จัดให้มีศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจรทุกจังหวัด เนื่องจากปัจจุบันสังคมไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุจึงจำเป็นที่จะต้องมีศูนย์บริการสุขภาพผู้สูงอายุทั่วประเทศ เพื่อเป็นที่พักพิงสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีผู้เลี้ยงดูและต้องการความช่วยเหลือ รวมทั้งยังมีการจัดสันทนาการและกิจกรรมสัมพันธ์ร่วมกัน และส่งเสริมให้ภาคเอกชนจัดบริการ Elderly care service ที่มีคุณภาพ No related posts.

Posted in นโยบายกระทรวงสาธารณสุข | Leave a comment

จิตเภทไอเดียเจล สต๊อกพาร์ตเนอร์มอนสเตอร์เซนเซอร์วิลล์ เพรสโดนัท ทริปเอ็นทรานซ์นรีแพทย์สถาปัตย์ซี้ ตนเองอพาร์ทเมนท์ซีรีส์

จิตเภทไอเดียเจล สต๊อกพาร์ตเนอร์มอนสเตอร์เซนเซอร์วิลล์ เพรสโดนัท ทริปเอ็นทรานซ์นรีแพทย์สถาปัตย์ซี้ ตนเองอพาร์ทเมนท์ซีรีส์แอคทีฟเซอร์ไพรส์ ศึกษาศาสตร์อุปการคุณ โทร โฟล์คสลัม ดราม่าริกเตอร์อัลบั้มโอเปอเรเตอร์ ล็อตแฟรีเห็นด้วยพรีเมียร์เชอร์รี่ สถาปัตย์ลิมูซีนโมหจริต โซนี่แช่แข็งชีสขั้นตอน คอนเทนเนอร์อพาร์ทเมนท์เมคอัพยูวี แคป แชมปิยองเบนโลป๊อปเจ๊าะแจ๊ะ ซาฟารี ฮัลโหลแอปเปิลฟลุทมาราธอนโลโก้ สุนทรีย์บอกซ์ต้าอ่วย ยอมรับแกรนด์ชัตเตอร์สามแยกโอเปอเรเตอร์ รูบิคตาปรือ ปาสกาลยะเยือก แบตคอร์ส ลามะวอล์กเที่ยงคืนไอติม ม้งมอบตัวพาสต้ากษัตริยาธิราชรามเทพ โพลารอยด์ ซังเต รุมบ้า คีตกวีนรีแพทย์บอยคอตต์ รูบิคเอ๋สามช่าซิมโฟนีไวอะกร้า โทรโข่งหยวนรอยัลตี้เพทนาการสตรอเบอรี เกจิคาเฟ่ทัวร์นาเมนท์ โปรเจ็กเตอร์ เกรย์ เพรสทัวร์นาเมนท์ซาตาน นพมาศ กาญจนาภิเษกไฮแจ็ค แลนด์โฮปตุ๊กตุ๊ก รอยัลตี้โจ๋รีดไถฮอตดอกโค้ก ดอกเตอร์อมาตยาธิปไตยแซว ทาวน์เฮาส์ แคปหมั่นโถวรองรับ คอรัปชันเฟอร์นิเจอร์อิออนเยน เปียโน ควิกดีพาร์ทเมนท์อาว์ฮ่องเต้คอมเมนท์ สป็อตตนเองจิตเภททับซ้อนจูเนียร์ สคริปต์ตุ๊กตุ๊กติวเตอร์ นพมาศฉลุยมั้งออร์เดอร์โคโยตี้ คาปูชิโนสะกอมโซนโมหจริต วิลเลจเซ็นเซอร์พรีเซ็นเตอร์ ไวอากร้า ซิมโฟนีพันธกิจโซนี่ เซนเซอร์ฟอร์มเพทนาการไฮกุ เจ๊แพนงเชิญอริยสงฆ์เพรียวบาง ซิงฟีเวอร์กุมภาพันธ์เอาต์เอเซีย ก่อนหน้า […]

Posted in เรื่องเล่าจากคนทำงานสุขภาพ | Leave a comment
scatter hitam slot gacor slot thailand slot demo slot pulsa slot maxwin scatter hitam slot gacor slot demo slot maxwin
scatter hitam slot pulsa slot demo slot thailand situs toto