โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

EB 17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน

1.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผน ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บน

เว็บไซต์ของหน่วยงาน  EB-1717.1บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของห-3.pdf (232 downloads)

2.แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  EB-1717.2เเผนปฏิบัติการป้องกัน-ปราบปรามการทุจ-1.pdf (269 downloads)

3.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  EB-1717.3เเผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรม-1.pdf (257 downloads)

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.