โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

นายแพทย์ศุภฤกษ์ ศรีคำ

นายแพทย์ศุภฤกษ์ ศรีคำ