โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

Daily archives "March 15, 2021"

66 Articles

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

1.บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  EB-1313.1บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง-ประกาศหรือข-1.pdf (97 downloads)

2.คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประเด็นข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.7 ตามที่หน่วยงานกำหนด

ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามกรณีที่หน่วยงานที่ไม่มีการดำเนินการในข้อ 2.7 ให้อธิบายแจ้งผู้ตรวจประเมิน  EB-1313.2-ประกาศหรือข้อสั่งการมาตรการป้องกันก-1.pdf (104 downloads)

3.หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน   EB-1313.3-หลักฐานหนังสือเเจ้งเวียน-2.pdf (95 downloads)

4.บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการ การป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประเด็น

ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.7 ตามที่หน่วยงานกำหนดกรณีที่หน่วยงานที่ไม่มีการดำเนินการในข้อ 2.7 ให้อธิบายแจ้งผู้ตรวจประเมิน EB-1313.4-บันทึกข้อความรับการกับกับติดตามเเละ-2.pdf (99 downloads)

EB 14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง

1.บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  EB14-14.1-บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป-1.pdf (126 downloads)

2.แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน

และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน

ที่มีกลไกการกำกับติดตาม   EB14-14.2-แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภ-1.pdf (136 downloads)

3.มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ที่ มีกลไกการกำกับติดตาม   EB-1313.3-หลักฐานหนังสือเเจ้งเวียน-1.pdf (113 downloads)

4.หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3.   EB-1313.4-บันทึกข้อความรับการกับกับติดตามเเละ-1.pdf (128 downloads)

EB 15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

1.บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  EB15-15.1บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็-1.pdf (122 downloads)

2.มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การให้บุคคล ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ

เดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ  EB15-15.2มีแบบฟอร์มใบยยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปร-1.pdf (104 downloads)

3.มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ  EB15-15.3มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปล-1.pdf (98 downloads)

4.หนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3.  EB15-15.4หนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติตามข้อ-2.-แล-1.pdf (121 downloads)