โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

Author

Administrator KKPHospital 152 posts

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล PDPA

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒  เพื่อให้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงขอแจ้งการประมวลผลข้อมูลให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบตามหนังสือฉบับนี้  final-หนังสือแจ้งประมวลผล.pdf (2 downloads)