โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

Author

Administrator KKPHospital 131 posts

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

1.บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  EB-1313.1บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง-ประกาศหรือข-1.pdf (23 downloads)

2.คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประเด็นข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.7 ตามที่หน่วยงานกำหนด

ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตามกรณีที่หน่วยงานที่ไม่มีการดำเนินการในข้อ 2.7 ให้อธิบายแจ้งผู้ตรวจประเมิน  EB-1313.2-ประกาศหรือข้อสั่งการมาตรการป้องกันก-1.pdf (21 downloads)

3.หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน   EB-1313.3-หลักฐานหนังสือเเจ้งเวียน-2.pdf (19 downloads)

4.บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการ การป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประเด็น

ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.7 ตามที่หน่วยงานกำหนดกรณีที่หน่วยงานที่ไม่มีการดำเนินการในข้อ 2.7 ให้อธิบายแจ้งผู้ตรวจประเมิน EB-1313.4-บันทึกข้อความรับการกับกับติดตามเเละ-2.pdf (22 downloads)

EB 14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง

1.บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  EB14-14.1-บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป-1.pdf (44 downloads)

2.แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน

และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน

ที่มีกลไกการกำกับติดตาม   EB14-14.2-แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภ-1.pdf (43 downloads)

3.มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ที่ มีกลไกการกำกับติดตาม   EB-1313.3-หลักฐานหนังสือเเจ้งเวียน-1.pdf (28 downloads)

4.หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3.   EB-1313.4-บันทึกข้อความรับการกับกับติดตามเเละ-1.pdf (29 downloads)

EB 15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

1.บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  EB15-15.1บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็-1.pdf (48 downloads)

2.มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การให้บุคคล ยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ

เดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ  EB15-15.2มีแบบฟอร์มใบยยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปร-1.pdf (27 downloads)

3.มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ  EB15-15.3มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปล-1.pdf (28 downloads)

4.หนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3.  EB15-15.4หนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติตามข้อ-2.-แล-1.pdf (44 downloads)

EB 16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

1.บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น  EB16-16.1บันทึกข้อความงลงนามประกาศเจตจำนงสุจร-1.pdf (25 downloads)

2.ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน   EB16-16.2ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุ-1.pdf (23 downloads)

3.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน ดำเนินการในไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563

ถึงเดือนมีนาคม 2564)  EB16-16.3เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน-1.pdf (19 downloads)

4.ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน  EB16-16.4ภาพถ่ายกิจกรรม-1.pdf (20 downloads)

EB 17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน

1.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผน ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บน

เว็บไซต์ของหน่วยงาน  EB-1717.1บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของห-3.pdf (23 downloads)

2.แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  EB-1717.2เเผนปฏิบัติการป้องกัน-ปราบปรามการทุจ-1.pdf (21 downloads)

3.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  EB-1717.3เเผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรม-1.pdf (26 downloads)

EB 18 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน

1.ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน (รอบ 6 เดือน คือ เดือนมีนาคม 2564 และรอบ 12 เดือน คือ เดือนกันยายน 2564)  EB-1818.2.1รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการต-1.pdf (22 downloads)

1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน   EB-1818.1.2หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบเเละสั-1.pdf (22 downloads)

2.ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหาร

ส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามแบบฟอร์มการรายงานและการติดตามประเมินผล ฯ (แบบฟอร์มที่ 2 และแบบฟอร์มที่ 3) และจัดส่งตามปฏิทินที่กำหนด

ในคู่มือ ฯ ทุกประการ  EB-1818.2.1รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการต-2.pdf (19 downloads)

2.1.1 แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน คือ เดือนมีนาคม 2564 และรอบ 12 เดือน คือ เดือนกันยายน 2564)  EB-1818.2.1เเบบรายงานผลการดำเนินงานตามเเผนปฏิบ-1.pdf (19 downloads)

2.1.2 แบบฟอร์มที่ 3 แบบติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน คือ เดือนมีนาคม 2564 และรอบ 12 เดือน คือ เดือนกันยายน 2564)  EB-1818.2.1เเบบติดตามประเมินผลเเผนปฏิบัติการส่-2.pdf (24 downloads)

2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  EB-1818.2.2หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบเเละสั-1.pdf (39 downloads)

EB 19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

1.หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน   EB-1919.1หนังสือเเสดงหลัดฐานการจัดการประชุมเพ-1.pdf (19 downloads)

2.สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน  [Download not found]

3.รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน  EB-1919.3รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกั-1.pdf (21 downloads)

4.หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  EB-1919.4หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ-เเละสั-1.pdf (21 downloads)

EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการและวางระบบเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

1.บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

2.แนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่มีความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

ที่ได้จากข้อ EB 19 อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  EB-2020.2-เเนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโ-3.pdf (26 downloads)

3.หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน  EB-2020.3-หลักฐานหนังสือเวียน-2.pdf (21 downloads)

4.บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน   EB-2020.4บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม-เ-1.pdf (21 downloads)

EB 21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

1.หลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงานปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ  EB-2121.1.1-บันทึกข้อความขอุมัติดำเนินโครงการ.pdf (41 downloads)

1.2 โครงการ  EB-2121.1.2-โครงการ.pdf (40 downloads)

2.รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน  EB-2121.2-รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมให้ควา.pdf (33 downloads)

3.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงานปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บน

เว็บไซต์ของหน่วยงาน  EB-2121.3-บันทึกข้อความเสนอเผู้บริหารเพื่อรับ.pdf (43 downloads)

4.รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงาน EB-2121.4-รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้อ.pdf (38 downloads)

5.ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม  EB-1919.3รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกั.pdf (37 downloads)