โรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น Kudkhaopun Hospital

ประกาศ แจ้งการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการแผนงบค่าเสี่อมวงเงิน 70 % ระหน่วยงานบริหาร (CUP) ปี 2563

2.แจ้งการเปลี่ยนแปลงรายการแผนงบค่าเสื่อมวงเงิน-70-ประจำปีงบประมาณ-2563.pdf (95 downloads)

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.